piątek, 2 grudnia 2011

Pieniądz forma płatności bez której nie mamy dostepu do usług i konsumpcji

                                                                   Witam wszystkichPieniądz jest powszechnym środkiem wymiany , który dzięki swoim funkcjom może być ekwiwalentem wszystkich towarów. 
  Nowoczesna gospodarka nie może istnieć bez pieniądza .Siła nabtwcza pieniądza to ilość różnych produktów , które można kupić w określonym momencie za określoną wartośc pieniężna .
      Przyjmuje się , że w życiu gospodarczym pełni on trzy podstawowe funkcje :
   
  • jest miernikiem wartości  :  jako miernik wartości pieniądz pozwala wyrazić w postaci ceny wartość kosztów , które zostały poniesione na wytworzenie danego produktu lub usługi.  Należy jednak pamiętać ,iż cena nie zawsze odzwierciedla ujęcie kosztowe a w warunkach gospodarki rynkowej jest ona ojreślona na postawie wzqajemnego układu podaży i popytu z uwzglednieniem konkurencji w ujęciu marketingowym.         
 

  • jest środkiem wymiany : dzięki posiadanym środkom finansowym każdy może nabyć towary i usługi oferowane na rynku. W tym przypadku pieniądz można określić jako towar , który w każdej chwili może zostać wymieniony na inne towary lub usługi.

  •         jest środkiem akumulacj : funkcję środka akumulacji interpretuje się jako gromadzenie pieniędzy , stad tę funkcje okresla się równiez jako środek tezauracji lub skarbienia .pieniądz jako środek przechowywania wartosci utrzymuje okreslony poziom sily nabywczej od chwili uzyskania przychodu do chwili jego wydatkowania na wybrany cel, co oznacza , ze na jakis czas pieniadz może być wyłączony z obrotu gospodarczego. Posiadacz środków pieniężnych wydatkuje je poprzez uczestniczenie w określonych transakcjach kupna- sprzedaży wybranych produktów , regulowaniu zobowiazań pieniężnych,lokowaniu w banku, zakupie papierów wartościowych,dzieł sztuki, bizuterii 

                        
Pieniądz w postaci papierowej nie zawsze jest najlepszym środkiem tezauracji , zwłaszcza wtedy , gdy jego siła nabywcza maleje, tzn . gdy za te samą ilość pieniądza można kupic mniej dóbr i usług. Formy pieniądza

We współczesnych gospodarkach spotykamy następujące formy pieniadza.


pieniądz gotówkowy -  realny . Wystepuje w postaci pieniadza papierowego , czyli banknotu ( inaczej :biletu bankowego ) emitowanego w poszczególnych krajach przez banki centralne lub tez w formie tłoczonego z metali bilonu o określonych nominałach.


Pieniądz bezgotówkowy - (inczej :pieniadz bankowy) . nie posiada on materialnej postaci , lecz stanowi przedmiot ewidencji ksiegowej banków. Są to depozyty ulokowane na rachunkach bankowych , które umożliwiają rozliczenia pomiedzy posiadającymi je jednostkami . Jest on okreslany również  jako pieniądz rozrachunkowy, zastepujacy w obiegu wieksza cześc pieniadza . Do tej kategorii zaliczamy też pieniądz  elektroniczny (wszelkiego rodzaju karty - np . VISA , Maestro i inne).


czeki-według obowiązującej w Polsce ustawymoą pełnić funkcje pieniądza , chociaż niekiedy uznaje sie je za również za papiery wartościowe.